Τετάρτη, 20 Απριλίου 2016

Papyrus Gissensis 40Το αρχαιοελληνικό κείμενο του διατάγματος του 212 από τον Καρακάλλα, το οποίο απονέμει το δικαίωμα του Ρωμαϊου Πολίτου σε όλους τους ελεύθερους κατοίκους της αυτοκρατορίας:

[Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Μά]ρ̣κ̣ο̣ς̣ Α̣ὐρήλ̣ι̣[ος Σεουῆρος] Ἀ̣ντων̣ῖνο[ς] Ε̣[ὐσεβὴ]ς λέγει• | [ - ca. ? - ]η μᾶλλο̣ν̣ α̣ν̣[........ τὰ]ς αἰ̣τ̣ί̣α̣ς κ̣α̣ὶ̣ τ̣ο[ὺς] λ̣[ογι]σμ̣οὺ[ς] | [ - ca. ? - θ]εοῖς [τοῖ]ς ἀθ[αν]άτοις ε̣ὐχα̣ριστήσαιμι, ὅτι τῆ̣[ς] τ̣οιαύτη[ς] | [ - ca. ? - ]η̣σ̣με συ[νετ]ή̣ρησα̣ν. τοιγ[α]ροῦν ν̣ομ̣ίζω [ο]ὕτω με | [ - ca. ? - ]ω̣ς δύ[ν]α̣σθαι τ̣ῇ μεγαλ̣ειό̣τητι αὐτῶ̣ν τὸ ἱκ̣αν̣ὸν ποι-|[εῖν - ca. ? - ὁσ]άκις ἐὰν ὑ̣[π]ε̣ι̣σέλθ[ωσ]ι̣ν εἰς τοὺς ἐ̣μ̣ο̣ὺ̣ς ἀν[θρ]ώπους | [ - ca. ? - ]ν̣ θεῶν συνε̣ι̣[σ]ενέγ[κοι]μ̣ι. δίδωμ̣ι τοῖς συνάπα-|[σιν - ca. ? - κατὰ τ]ὴ̣ν οἰκουμέν̣η̣ν π[ολιτ]είαν Ῥωμαίων, μ̣έ̣νοντος | [τοῦ δικαίου τῶν πολιτευμ]άτων̣, χωρ[ὶς] τῶν [..]δ̣ειτ̣ικίων. ὀ̣[φ]ε̣ίλει γὰρ τὸ | [ - ca. ? - ]ν̣ε̣ιν πάντα α̣[..]α ἤδη κ[α]ὶ τῇ νίκῃ ἐνπεριει-|[ληφ - ca. ? - ]α̣γμα̣ .[..]λώσει [τὴν] μεγαλειότητα [το]ῦ̣ Ῥωμα[ί]-|[ - ca. ? - ]. περὶ τοὺς .[....]υς γε̣γεν̣ῆσ̣θα[ι] ᾗπερ δ[ - ca. ? - ] | [ - ca. ? - ].αλειφ[ - ca. 10 - ]ω̣ν τῶ[ν ἑ]κάστης | [ - ca. ? - ]ητω[ - ca. 10 - ]..[.]ο̣ς̣[ - ca. ? - ] | [ - ca. ? - ]θη[ - ca. ? - ] | [ - ca. ? - ]ο̣λω[ - ca. ? - ] | [ - ca. ? - ]τ̣ο | [ - ca. ? - ]α̣ | [ - ca. ? - ]ν̣ελλη | [ - ca. ? - ]μω | [ - ca. ? - ]υ̣π̣ο̣ | [ - ca. ? - ]κυ | [ - ca. ? - ]ι̣ειη | [ - ca. ? - ]ο̣ιεσαν | [ - ca. ? - ]ε̣γδια | [ - ca. ? - ] | [ - ca. ? - ].ος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου